Over het College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs is een adviescollege dat vanuit een onafhankelijke positie bewindspersonen gevraagd en ongevraagd adviseert over actuele maatschappelijke opgaven en omgevingskwaliteit. Het College adviseert over de urgente thema’s van nu: van transformatie, infrastructuur en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de energietransitie.

Het College van Rijksadviseurs: Werken aan omgevingskwaliteit

Met de inzet van ontwerp stimuleert het College van Rijksadviseurs het ‘ruimtelijk denken’ bij de actuele maatschappelijke opgaven. Daarmee bevordert het College een integrale en innovatieve aanpak van de opgaven. Het College adviseert het Rijk over de invulling van goed opdrachtgeverschap en over de inzet van ruimtelijk ontwerp in rijksprojecten en nationale programma’s. 

Het College van Rijksadviseurs staat voor integrale kwaliteitsborging binnen ruimtelijke projecten waarbij het Rijk betrokken is. Omgevingskwaliteit raakt aan de kern van ruimtelijke plannen, waar toekomstwaarde, belevingswaarde en gebruikswaarde samenkomen. Het College hanteert een brede definitie van omgevingskwaliteit, waarbij naast integraliteit verbinding en diversiteit kernwaarden zijn. Het College maakt zelf geen ontwerpen of plannen, maar faciliteert de ruimtelijke planvorming. De verbindende blik van de ontwerper staat daarbij steeds centraal.

De opdracht van het College van Rijksadviseurs is door het kabinet verwoord in het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO).

Samenstelling

Het College van Rijksadviseurs is een multidisciplinair college waarbinnen de verschillende ruimtelijke ontwerpdisciplines vertegenwoordigd zijn door de Rijksbouwmeester (architectuur) en twee Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving (een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect). De Rijksbouwmeester is de voorzitter van het College. De leden zijn aangesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ze voeren hun activiteiten uit binnen een brede interdepartementale context. 

De samenstelling van het College van Rijkadviseurs:

  • Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester
  • Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
  • Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving