Over het College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs is een adviescollege dat vanuit een onafhankelijke positie bewindspersonen gevraagd en ongevraagd adviseert over actuele maatschappelijke opgaven en omgevingskwaliteit. Het College adviseert over de urgente thema’s van nu: van transformatie, infrastructuur en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de energietransitie.

Werken aan omgevingskwaliteit

Het College van Rijksadviseurs werkt aan een rechtvaardiger, mooier en duurzamer Nederland. Het zet ontwerpkracht in om de ruimtelijke kwaliteit van Nederland te vergroten. Zo werkt het College van Rijksadviseurs aan een land dat nu en straks bewuste, ruimtelijke keuzes maakt, altijd denkend aan het welzijn van toekomstige generaties.

Met de inzet van ontwerp stimuleert het College van Rijksadviseurs het ‘ruimtelijk denken’ bij de actuele maatschappelijke opgaven. Daarmee bevordert het College een integrale en innovatieve aanpak van de opgaven. Het College adviseert het Rijk over de invulling van goed opdrachtgeverschap en over de inzet van ruimtelijk ontwerp in rijksprojecten en nationale programma’s. 

Het College van Rijksadviseurs staat voor integrale kwaliteitsborging binnen ruimtelijke projecten waarbij het Rijk betrokken is. Omgevingskwaliteit raakt aan de kern van ruimtelijke plannen, waar toekomstwaarde, belevingswaarde en gebruikswaarde samenkomen. Het College hanteert een brede definitie van omgevingskwaliteit, waarbij naast integraliteit verbinding en diversiteit kernwaarden zijn. Het College maakt zelf geen ontwerpen of plannen, maar faciliteert de ruimtelijke planvorming. De verbindende blik van de ontwerper staat daarbij steeds centraal.

De opdracht van het College van Rijksadviseurs is door het kabinet verwoord in het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO).

Samenstelling

Het College van Rijksadviseurs bestaat uit de Rijksbouwmeester en twee Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving. Zij vertegenwoordigen de ontwerpdisciplines: architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur en raken daarmee ook de aandachtsvelden erfgoed, interieurontwerp en gebouwgebonden beeldende kunst. Met de inzet van integrale ontwerpkracht fungeert het College als schakel tussen beleid en uitvoering. Als multidisciplinair team adviseren zij – gevraagd en ongevraagd – de Rijksoverheid over ruimtelijke opgaven zoals verstedelijking, klimaatadaptie, waterbeheer, energietransitie, erfgoed, mobiliteit, landschap, natuur en landbouw.

De samenstelling van het College van Rijkadviseurs:

  • Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester
  • Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
  • Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving