Over het CRa

Het College van Rijksadviseurs is een adviescollege dat vanuit een onafhankelijke positie de ministers en staatssecretarissen gevraagd en ongevraagd adviseert over actuele maatschappelijke opgaven en omgevingskwaliteit. Het College adviseert over de urgente thema’s van nu: van transformatie, infrastructuur en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de energietransitie.

Wouter Veldhuis, Floris Alkemade, Jannemarie de Jonge

Het College van Rijksadviseurs: Werken aan omgevingskwaliteit

Het College van Rijksadviseurs staat voor integrale kwaliteitsborging binnen ruimtelijke projecten waarbij het Rijk is betrokken. Omgevingskwaliteit raakt aan de kern van ruimtelijke plannen, waar toekomstwaarde, belevingswaarde en gebruikswaarden samenkomen. Het College hanteert een brede definitie van omgevingskwaliteit, waarbij naast integraliteit verbinding en diversiteit kernwaarden zijn. Het College maakt zelf geen ontwerpen of plannen, maar faciliteert de ruimtelijke planvorming. De verbindende blik van de ontwerper staat daarbij steeds centraal.

Met de inzet van ontwerp stimuleert het College van Rijksadviseurs het ‘ruimtelijk denken’ bij de actuele maatschappelijke opgaven. Daarmee bevordert het College een integrale en innovatieve aanpak van de opgaven. Het College adviseert het Rijk over de invulling van goed opdrachtgeverschap en over de inzet van ruimtelijk ontwerp in rijksprojecten en nationale programma’s. 

De opdracht van het College van Rijksadviseurs is door het kabinet verwoord in het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO).

Samenstelling

Het College van Rijksadviseurs is een multidisciplinair college waarbinnen de verschillende ruimtelijke ontwerpdisciplines vertegenwoordigd zijn door de Rijksbouwmeester (architectuur) en twee Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving (een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect). De Rijksbouwmeester is de voorzitter van het CRa.

De leden zijn aangesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Naast dit departement worden de activiteiten van het College mede mogelijk gemaakt door: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf.

De samenstelling van het CRa:

  • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
  • Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
  • Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving