Young Innovators: City Ports

Rademacher&DeVries heeft in opdracht van het College van Rijksadviseurs en de provincie Zuid-Holland ontwerpend onderzoek gedaan naar bedrijventerreinen en hun toekomstige functie in de provincie Zuid-Holland. De vraag was om een nieuwe blik te werpen op de regionale structuur van bedrijventerreinen en de kansen van transformatie en functiemenging in relatie tot de huidige woningbouwopgave te formuleren.

Vanuit de huidige onderliggende systemen en mechanismen die de positionering van bedrijventerreinen bepalen, namelijk milieuzonering en infrastructuur, wordt het onderzoek opgebouwd. Gekeken is naar de potentie van de bestaande waterwegen ten aanzien van het regionaal functioneren en de organisatie van bedrijventerreinen. Hierin worden zogeheten City Ports voorgesteld als schakelpunten tussen het grote logistieke landschap van de Rotterdamse haven en een toekomstige stad waar bedrijvigheid en wonen hand in hand gaan. City Ports zijn in feite Randstedelijke plekken waar grootschalige internationale ketens worden gekoppeld aan kleinschalige, schone en duurzame logistiek voor de stad. Dit voorstel voorziet in een regionale basis voor een stedelijke en architectonische opgave die de wildgroei van bedrijventerreinen tegengaat en de perifere economie van bedrijventerreinen weer onderdeel maakt van de stedelijke leefomgeving.

Het onderzoek koppelt de gescheiden werelden van wonen en bedrijvigheid en ontgint een veronachtzaamd onderzoeksgebied voor de ontwerpwereld. Het onderzoek werd dan ook als zeer inspirerend ervaren. Het levert ideeën op over een gedifferentieerde aanpak van verschillende typen bedrijventerrein en brengt de woningbouwvraag en de economische agenda samen. Het laat echter tegelijkertijd zien dat er ook concurrentie om de ruimte ontstaat. Wat kan de provincie doen? Zorgen dat er geen overmaat aan bedrijventerreinen ontstaat. Schaarste creëert creativiteit en transformatie.