Panorama Nederland on tour

Panorama Nederland toert al geruime tijd door Nederland. Op tal van locaties stappen mensen in het panorama om een kijkje te nemen in de toekomst. Een gelegenheid om in gesprek te gaan over de kansen voor hun dorp, stad of provincie. Mensen die dagelijks werken aan de toekomst van ons land, beschrijven in een aantal regels wat uit Panorama Nederland hen aanspreekt of inspireert. 

“We leven in Nederland met veel mensen in een relatief klein land. Het is daarom belangrijk dat we goed nadenken over hoe we ons land in de toekomst inrichten. Dat levert vragen op waar we nu een antwoord op moeten vinden. Ik werk hier aan in de Nationale Omgevingsvisie. Panorama Nederland is daarvoor een belangrijk hulpmiddel."

"Het Panorama stimuleert om opgaven niet als een bedreiging te zien, maar ze juist vol energie en optimisme met beide handen aan te pakken!” (Erik van Merrienboer)

Kim Putters, Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

"Het doorgronden van de motivaties, het gedrag en de omstandigheden van burgers kan bijdragen aan meer gedragen beleid, ook op het terrein van Panorama Nederland.
Onze samenleving valt niet uit elkaar vanwege het klimaatbeleid, maar de onderstromen zijn onrustig. De uitdaging is om Nederlanders mee te nemen naar de nieuwe, meer duurzame samenleving waarin we anders omgaan met ruimte, natuur en welvaart. Rekening houdend met demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, maar ook met het denk- en doenvermogen van mensen, zoals de WRR dat noemt.
Het serieus nemen van de inrichting van onze leefomgeving en de verbinding met het sociaal contract met burgers en bedrijven, vormt de testcase voor een betrouwbare en rechtvaardige overheid in de toekomst. Met Panorama NL ligt de visie op tafel. Naast de inrichting van ons land gaat dat dus ook over het sociaal contract in onze samenleving. Panorama NL is dus ook een krachtige oproep aan diezelfde overheid om draagvlak te vinden bij bestuurders, bedrijven en burgers om het in praktijk te brengen."

Erik van Merrienboer, gedeputeerde provincie Brabant

Erik van Merrienboer, gedeputeerde provincie Brabant:

“In Brabant herkennen we de opgaven die het Panorama schetst als geen ander. In de Brabantse Omgevingsvisie hebben we ze onlangs vastgelegd als onze grootste ambities voor de komende jaren. Het Panorama stimuleert om die opgaven niet als een bedreiging te zien, maar ze juist vol energie en optimisme met beide handen aan te pakken!”

Burgemeester Eindhoven, John Jorritsma

John Jorritsma, burgemeester Eindhoven, voorzitter Stichting Brainport en voorzitter Metropoolregio Eindhoven:

“Onze Metropoolregio Eindhoven is enorm in beweging. Wij willen dat het hier fijn is om op te groeien, te wonen en te werken. Onze traditie van samenwerken met bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en kennisinstellingen helpt ons om de complexe opgaven van deze tijd aan te gaan. Ik ben daarom optimistisch. Ik geloof in de kansen om onze omgeving beter te maken voor onze inwoners en bezoekers. Wat wij nodig hebben is het besef dat we moeten samenwerken, dat opgaven in samenhang worden opgepakt en dat we bouwen aan een regio die we met trots doorgeven aan komende generaties.”

"Denken in beelden, loslaten van wat er allemaal niet kan en je verbeelding laten spreken. Mooi! Ontwerpend denken is een van de leukste dingen die er is!" (Rogier van der Sande, Dijkgraaf Hoogheemraadschap Rijnland)

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW

“Om een nog beter Nederland te kunnen bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – moeten we onze bedrijven, onze instituties en onze economie naar een nieuw niveau brengen. Business as usual volstaat niet voor NL Next Level. Fossiele energie gaat over naar duurzame energie, de ‘wegwerp’-grondstoffeneconomie gaat naar circulaire economie, een miljoen woningen moeten worden gebouwd, klimaatverandering vraagt innovatie van bedrijven. Wij geloven dat Nederland in staat is dit op te pakken door creatief publiek-privaat te blijven samenwerken. De Omgevingswet kan daaraan een bijdrage leveren door een flexibele aanpak mogelijk te maken.”

“Er is duidelijk behoefte aan regie en aan een vorm van regionaal denken. De Hoeksche Waard heeft een mooie uitgangspositie. Kijkend naar de metropoolregio, maar ook kijkend naar zuidelijk Zuid-Holland, Goeree, Drechtsteden. We moeten meer met elkaar optrekken. Door samen aan de slag te gaan kom je heel ver. Het hoeft niet top-down of bottom-up. Ga in gesprek met personen op alle niveaus. Natuurlijk moeten er soms beslissingen worden genomen. Doe dat dan ook.”

Rogier van der Sande, Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland:

"Zoals Nederland in transitie is, zo zijn ook de waterschappen in transitie. De impact van klimaatverandering, bodemdaling en (ruimtelijke) ontwikkelingen op ons gebied, inwoners en bedrijven is groot, zeker ook in de gebieden aan de kust. Dat vereist nu actie: blijven investeren in onze kerntaken, met een nauwe verbinding naar de maatschappelijke opgaven en met de blik op de toekomst.
Water verbindt ons. Door het maatschappelijke gesprek samen te voeren en daadwerkelijk deel uit te maken van de gezamenlijke opgave, leveren waterschappen een bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit en voegen zij waarde toe aan Nederland.
Ik word enthousiast van het Panorama Nederland: denken in beelden, loslaten van wat er allemaal niet kan en je verbeelding laten spreken. Mooi! Ontwerpend denken is een van de leukste dingen die er is!"

Panorama NL Brabant
Beeld: ©Provincie Noord-Brabant
Provinciehuis Noord-Brabant

Andries Heidema, Commissaris van de Koning provincie Overijssel

"Panorama Nederland inspireert ons na te denken over de ruimtelijke invulling van ons prachtige land. In Overijssel werken we aan een ‘wenkend perspectief’, waar de transities waar we voor staan, en het Overijsselse landschap waar we van houden, samen tot meerwaarde leiden. Overijssel is daarin niet alleen de tuin, maar ook de proeftuin van Nederland. We moeten met elkaar experimenteren, kennis delen, fouten maken, leren!"

Beeld: Marieke Wijntjes

Klaas Verschuure, Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Utrecht:

”Utrecht is de spiegel van wat er zich in en om de Nederlandse steden afspeelt. Steeds meer mensen trekken naar de steden. Ook onze stad groeit stevig en gestaag door. Binnen vijf jaar groeit Utrecht van 350 duizend naar 400 duizend inwoners. We hebben als stad een immense bouwopgave voor kwalitatief goede woningen en bedrijven. Die trek naar de steden vraagt ook om slimme modellen voor mobiliteit en het toegankelijk maken van groen rond de steden. Panorama Nederland geeft een mooi inkijkje in de toekomst van ons land.”

Guido Derks, directeur Provincie Limburg

"Panorama Nederland staat tentoongesteld op een prachtige plek, de Feestzaal van ons Gouvernement in Limburg. Juist nu moeten we participeren en samen werken aan de toekomst van onze omgeving. Panorama Nederland inspireert ons."

Hans Mommaas, directeur PBL

"Ook in het Atrium van het Planbureau voor de Leefomgeving sprak het Panorama NL tot de verbeelding. Er bleek ‘van heinde en verre’ belangstelling te praten over de toekomst van land en regio, waarbij het PBL zekerheden en onzekerheden naast het Panorama zette. De discussies met politici, beleidsmakers en wetenschappers smaken naar meer!”

Marinus Biemans, wethouder Deurne

"Panorama Nederland laat ons uitstijgen boven de dagelijkse praktijk en laat zien hoe Nederland er in 2050 uit kan zien. Dit helpt ons als we weer aan de slag gaan met de keuzes die dagdagelijks voorliggen. Met name de positieve blik op de forse opgaven – klimaatverandering, energietransitie, duurzame landbouw, verstedelijking -is daarbij zeer inspirerend.
Tegelijkertijd besef ik me des te meer dat hiervoor uitvoeringskracht nodig is. Dit is alleen mogelijk als we als overheden en maatschappelijke partners blijven samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving.
Het Panorama kenmerkt zich door een gebiedsgerichte benadering, waarin de regio centraal staat: in de regio worden de opgaven voor onze inwoners concreet en hebben ze hun logische samenhang.
De ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) sluit op deze gebiedsgerichte benadering aan. O.a. met het benoemen van beoogde NOVI-gebieden zoals Oost-Brabant: gebieden waar sprake is van meerdere complexe opgaven die vragen om intensieve samenwerking van alle overheden en maatschappelijke partners.
Samen met de andere betrokken regio’s zet ik me vanuit de Metropoolregio Eindhoven vol in  voor een succesvolle invulling van het NOVI-gebied Oost-Brabant. Het Panorama Nederland vormt hierbij een belangrijke inspiratiebron."

Teus Eenkhoorn, directeur-bestuurder van het Nederlands Openluchtmuseum

 ‘Wat heeft de geschiedenis ons geleerd? Ken je verleden om de toekomst vorm te geven. Het Nederlands Openluchtmuseum biedt, als museum waar het leven van alledag door de eeuwen heen wordt getoond, alle mogelijkheden om als platform te fungeren. We willen samen met stakeholders de samenleving van de toekomst vorm gaan geven.’