Resultaten Young Innovators 2017 bekend

Drie talentvolle ontwerpbureaus hebben in het kader van het Young Innovators-programma  vernieuwende visies ontwikkeld voor opgaven van provincie Zuid-Holland, de provincie Drenthe en het Waterschap Vallei en Veluwe. De resultaten hiervan werden in december 2017 gepresenteerd aan de Rijksadviseurs, de coproducenten en belangstellende collega’s. 

Young Innovators is een programma waarbij het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten koppelt aan grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, duurzame energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave. Daarmee wordt tevens impuls gegeven aan de opbouw van een nieuwe innovatieve vakgemeenschap.

Next to Civilization- Lama Landscape Architects

De geselecteerde bureaus, Lama landscape Architecs, Rademacher&DeVries en Nohnik kregen ieder een opgave gelieerd aan de werkagenda van het College van Rijksadviseurs en gekoppeld aan een thema van een coproducent. De provincie Drenthe bracht het thema vrijetijdseconomie in, Provincie Zuid-Holland nam graag de bedrijventerreinen onder de loep en Waterschap Vallei en Veluwe had behoefte aan een visie op de energietransitie en hun mogelijke rol daarin.

Kansen in beeld

De bureaus hebben alle drie kansen in beeld gebracht. Wanneer een opgave lokaal wordt neergelegd, wordt snel geconstateerd dat iets niet kan. Wanneer je uitzoomt, of net op een andere mannier kijkt, ga je kansen zien. Conclusie is dan ook dat het betrekken van ontwerpers bij deze opgaven verkwikkend werkt. "Eigenlijk zou iedere opdrachtgever zich zelf een ontwerpend onderzoek cadeau moeten doen" aldus Berno Strootman.

Centraal punt in de discussie na afloop was de vraag of de resultaten van deze ontwerpstudies mee gegeven kunnen worden in beleidstrajecten als nationale of provinciale omgevingsvisies. Goede voorbeelden van integrale samenwerking kunnen deze beleidstrajecten inhoud meegeven.

Next to Civilization - Lama Landscape Architects

Aan LAMA is gevraagd een vernieuwende visie te ontwikkelen voor de nu verouderde vrijetijdseconomie in Drenthe. In Next to Civilization wordt een nieuwe en eigentijdse identiteit voor de Provincie Drenthe geformuleerd door in te zetten op kansen die het unieke Drentse landschap biedt. Lees meer over Next to Civilization.

Next to Civilization- Lama Landscape Architects

City Ports - Rademacher&DeVries

Rademacher&DeVries heeft in opdracht van het College van Rijksadviseurs en de provincie Zuid-Holland ontwerpend onderzoek gedaan naar bedrijventerreinen en hun toekomstige functie in de provincie Zuid-Holland. Lees meer over City Ports.

City Ports - Rademacher&DeVries

Energietransitie waterschap Vallei en Veluwe - Nohnik

NOHNIK heeft ontwerpend onderzoek gedaan naar de energietransitie van het waterschap Vallei en Veluwe..Om grip te krijgen op de opgave ontwikkelde NOHNIK een Werkboek Energietransitie. Hierin is verder gekeken dan alleen naar wind- en zonne-energie en zijn ook kansen voor waterkracht en energieopwekking uit het rioolwaterzuiveringsproces in beeld gebracht. Lees meer over Energietransitie waterschap Vallei en Veluwe.

Energietransitie waterschap Vallei en Veluwe - Nohnik

Energietransitie waterschap Vallei en Veluwe – YI editie 2017