Justitieel complex Vlissingen gaat op in Stadslandgoed Nieuwerve

Het College van Rijksadviseurs heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een advies opgesteld voor de inpassing van het Justitieel complex Vlissingen op de voormalige locatie van de marinierskazerne. Als basis voor het advies dienen een gebiedsanalyse en ontwerpverkenning door H+N+S landschapsarchitecten en een quickscan van de milieukundige aspecten door adviesbureau Sweco. Het advies is gisteren toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst.

Afgelopen zomer hebben de gemeente, de provincie en het Rijk ingestemd met het compensatiepakket Wind in de zeilen voor het niet verhuizen van de marinierskazerne naar Vlissingen. Onderdeel van dit pakket is de realisatie van een justitieel complex op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. Dit complex bestaat uit een hoogbeveiligde zittingslocatie (een rechtbank), een penitentiaire inrichting voor zwaardere doelgroepen met een extra beveiligde inrichting (een gevangenis) en een overnachtingslocatie voor rechters en advocaten.

Betrokkenheid College van Rijksadviseurs

Bij de besluitvorming over het pakket Wind in de zeilen was nog niet bekend op welke plek dit justitieel complex precies zou komen. Namens alle partijen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdracht gegeven aan het College van Rijksadviseurs om een integraal en onafhankelijk advies te vervaardigen om te komen tot een eenduidige vaststelling van de locatie voor het te ontwikkelen JCV.

Het College van Rijksadviseurs heeft in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen een gebiedsanalyse en ontwerpverkenning laten opstellen door H+N+S landschapsarchitecten (Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen) en een quickscan van de omgevingsfactoren door adviesbureau Sweco. Het uitvoeren van deze onderzoeken en het bespreken hiervan in workshops met de betrokken partijen hebben geleid tot een aantal richtinggevende inzichten, die vertaald zijn in een advies.

Conclusie

Het College van Rijksadviseurs komt tot de conclusie dat de ontwikkeling van het JCV beschouwd moet worden als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling van het gehele voormalige MARKAZ projectgebied. De onderliggende ontwerpverkenning wijst een duidelijke voorkeurslocatie voor het JCV uit en streeft naar maximale maatschappelijke meerwaarde voor het JCV en het voormalige MARKAZ projectgebied. Het tot stand brengen van deze gebiedsontwikkeling ziet het College van Rijksadviseurs als collectieve verantwoordelijkheid van alle betrokken partners.

Informatiebijeenkomst

Op 14 december organiseerde de gemeente Vlissingen in samenwerking met de provincie Zeeland,  het ministerie van Justitie en Veiligheid en het College van Rijksadviseurs twee informatiebijeenkomsten voor omwonenden en ondernemers over het justitieel complex. Tijdens de bijeenkomsten op 14 december zijn omwonenden en ondernemers geïnformeerd over de gebiedsvisie en de wijze waarop het Justitieel complex Vlissingen hier een plek in krijgt. Daarnaast is toegelicht wat een dergelijk complex inhoudt en wat de omgeving hiervan merkt. Deelnemers aan de bijeenkomst kregen de gelegenheid om vragen te stellen.

Vanaf 15 december staan alle presentaties en andere informatie (onder andere de planning voor het vervolgtraject) op de website www.vlissingen.nl/lawdelta. Gedurende twee weken is het nog mogelijk om vragen te stellen via het formulier op deze website. Beantwoording vindt plaats uiterlijk op 8 januari 2021. Daarna kunnen geïnteresseerden zich aanmelden op de website om op de hoogte te blijven over dit project.