Onderzoek naar Flexwonen

Het stimuleren van flexwonen wordt – met het oog op de krapte op de woningmarkt - steeds belangrijker.  Op unit- gebouwniveau worden al veel flexibele huisvestingsoplossingen aangeboden, maar het ontbreekt aan onderzoek op een stedenbouwkundig schaalniveau. De Rijksbouwmeester onderzoekt hoe transformatie en verdichten ervoor kunnen zorrgen dat bestaande wijken worden verbeterd en er beter wordt ingespeeld op lokale woonbehoeften. 

De Nederlandse woningmarkt bestaat grotendeels uit grondgebonden eengezinswoningen en kleine appartementen. Alternatieve woonvormen zijn zeldzaam. Dat is vreemd, want de woonbehoefte is divers. Studenten, alleenstaanden, statushouders, samengestelde gezinnen, jongeren en arbeidsmigranten; veel groepen mensen zoeken snel toegankelijke en betaalbare huisvesting. Ook wordt het gemiddelde huishouden steeds kleiner en wonen Nederlanders gemiddeld steeds korter op dezelfde plek.

Over de studie

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft samen met het Ministerie van BZK drie multidisciplinaire teams opdracht gegeven om een ontwerpend onderzoek iot te voeren naar het transformeren en verdichten van bestaande wijken met flexibele woningen.  Deze teams kijken naar zes locaties in Putten, Arnhem, Hoeksche Waard, Kerkrade en Delft. Deze locaties hebben ieder een andere opbouw, een andere samenstelling van bewoners en een andere context.

Locaties verdichtingsstudie Flexwonen
Drie ontwerpteams maken voor deze gebieden een studie waarin zij verbeelden hoe er aan de bestaande voorraad 10% flexibele huisvesting kan worden toegevoegd.

De studie laat zien dat in bestaande wijken vrijwel altijd ruimte is voor verdichting. De plannen tonen dat je fijnzinnig en flexibel bij kunt bouwen en daarmee de bestaande wijk kunt versterken. Een aantal ontwerpen wordt in samenwerking met gemeenten en woningcorporaties nader uitgewerkt. Daarnaast zijn twee nieuwe ontwerpteams gestart met een ontwerpend onderzoek in Zwolle. Het doel van de studie is om een staalkaart te ontwikkelen met oplossingen die kan dienen als inspiratie voor gemeenten en andere partijen.

Woonoplossingen

De studie levert een rijk palet op aan ideeën voor flexibele woonoplossingen. Zo zijn er plannen gemaakt voor demontabele toevoegingen, die gemakkelijk zijn aan te passen zodra de woonbehoefte verandert. Modulair verplaatsbare units, snel en eenvoudig te plaatsen op open ruimtes in woonwijken, waarmee je kunt inspelen op lokale woonwensen. Ook is er nagedacht over een adaptieve structuur in bestaande gebouwen en over permanente gebouwen, waar juist bewoners tijdelijk verblijven.  

Bekijk de resultaten van het onderzoek hier: